LOVOSTAJI RIBA I DOZVOLJENE LOVNE DUŽINE U SRBIJI

Svaštojedi

Naziv ribe

Period lovostaja

Dozvoljena lovna dužina

ŠARAN – Cyprinus carpio

01.IV – 31.V

30cm

MRENA – Barbus barbus

15.IV – 31.V

25cm

PROTFIŠ – Leuciscus idus – JAZ

15.IV – 31.V

20cm

PLOTICA – Rutilus pigus

15.IV – 31.V

20cm

SKOBALJ – Chondrostoma nasus – PODUST

15.IV – 31.V

20cm

KLEN – Leuciscus cephalus

15.IV – 31.V

20cm

DEVERIKA – Abramis brama

15.IV – 31.V

20cm

NOSARA – Vimba vimba – ŠLJIVAR

 

15cm

KRKUŠA – Gobio gobio

 

10cm

REČNA ŠKOLJKA – Unio pictorum

 

8cm

GAOVICA – Rhodeus sericeus – KARTOFLA

 

 

KAUGLER – Alburnus alburnus – UKLJEVA, BEOVICA

 

 

VIJUN – Cabitis taenia – ŠTAMPAJZER

 

 

CRVENPERKA – Scardinius erythrophthalmus

 

 

BODORKA – Rutilus rutilus

 

 

KESEGA – Abramis ballerus – NAJLONKA

 

 

CRNOOKA – Abramis sapa

 

 

KRUPATICA – Blicca bjoerkna

 

 

SABLJARKA – Pelecus cultratus

 

 

Grabljivice

Naziv ribe

Period lovostaja

Dozvoljena lovna dužina

SOM – Silurus glanis

01.V – 15.VI

60cm

ŠTUKA – Esox lucius

01.II – 31.III

40cm

SMUĐ – Stizostedion lucioperca

01.III – 30.IV

40cm

SMUĐ KAMENJAR – Stizostedion

 

25cm

GRGEČ – BANDAR – Perca fluviatilis

 

10cm

MANIĆ – Lota lota

 

20cm

JEGULJA – Anguilla anguilla

 

 

ŠRAC – Gymnocephalus schraetse

 

 

BALAVAC – Gymnocephalus cernuu

 

 

PEŠ – Cottus gobio – GLAVOČ

 

 

BUCOV – Aspius aspius

15.IV – 15.VI

30cm

 

Ribe salmonidnih voda

Naziv ribe

Period lovostaja

Dozvoljena lovna dužina

MLADICA – Hucho hucho

01.III – 3.VIII

100cm

LIPLJEN – Thymallus thymallus

01.III – 31.V

30cm

JEZERSKA ZLATOVČICA – Salvelinus alpinus

01.X – 01.III

25cm

POTOČNA ZLATOVČICA – Salvelinus fontinalis

01.X – 01.III

20cm

POTOČNA PASTRMKA – Salmo trutta

01.X – 01.III

25cm

MAKEDONSKA PASTRMKA – Salmo macedonicus

01.X – 01.III

25cm

DRIMSKA PASTRMKA – Salmo farioides

01.X – 01.III

25cm

DUŽIČASTA PASTRMKA – Oncorhynchus mykiss

01.X – 01.III

25cm

OHRIDSKA PASTRMKA – Salmo letnica

01.X – 01.III

40cm

POTOČNA MRENA, SAPAČA – Barbus peloponnesius

 

15cm

Alohtone vrste

Prilikom obavljanja rekretivnog ili privrednog ribolova dozvoljen je neograničen lov svih alohtonih vrsta iz tabele.

Naziv ribe

BELI AMUR – Ctenopharyngodon idella

BELI TOLSTOLOBIK – Hypophthalmichthys

SIVI TOLSTOLOBIK – Aristichthys mobilis

BABUŠKA – Carassius auratus MELEZ, PASTAK

AMURSKI ČEBAČOK – Pseudorasbora parva – BEZRIBICA

KALIFORNIJSKA PASTRMKA – Salmo gairdne

SUNČICA – Lepomis gibbosus

BAS – Micropterus salmoides

AMERIČKI PATULJASTI SOM – Ictalurus nebulosus

Trajni lovostaj -zaštićene vrste

Naziv ribe
KEČIGA – Acipenser ruthenus Za kečigu važi trajna zabrana ribolova prema Naredbi o merama za zaštitu I očuvanje ribljeg fonda ( “Službeni glasnik RS” br. 56/15 i 94/18).
MORUNA – Huso Huso
SIM – Acipenser nudiventris
PASTRUGA – Acipenser stellatus
DUNAVSKA JESETRA- Acipenser gueldenstaedti
ATLANSKA JESETRA- Acipenser sturio
VELIKI VRETENAR – Zingel zinge
MALI VRETENAR – Zingel streber
LINJAK – Tinca tinca
ZLATNI KARAŠ – Carassius carassius
DRIMSKI ŠARADAN – Pachychilon pictum
ČIKOV – Misgurnus fossilis
SVETLICA – Leuciscus souffia
CRNKA – Umbra krameri
CRNOMORSKA HARINGA – Alosa immaculata
DUNAVSKA HARINGA – Alosa caspia
GLAVATICA – Salmo marmoratus
PAKLARA – Lampetra fluviatilis
POTOČNI RAK – Austropotamobius torrentium
REČNI RAK – Astacus astacus

Zabranjen je rekreativni ribolov mladice, svih vrsta pastrmki, obe vrste zlatovčica i lipljena tokom cele godine u vremenu od 21 do 3 časa u periodu letnjeg računanja vremena, a od 18 do 5 časova u periodu zimskog računanja vremena. Zabranjen je rekreativni ribolov ostalih vrsta riba tokom cele godine u vremenu od 21 do 3 časa u periodu letnjeg računanja vremena, a od 18 do 5 časova u periodu zimskog računanja vremena, osim ako korisnik ribarskog područja drugačije ne odredi.

 

Na ribarskom području zabranjeno je:

 1. loviti, posedovati i uništavati riblju mlađ i primerke ribe u vreme mresta i lovostaja;
 2. loviti ribu neposredno rukom;
 3. loviti ribu eksplozivom i drugim rasprskavajućim sredstvima, harpunom, ostima, podvodnom puškom i drugim zabranjenim ili nedozvoljenim sredstvima i alatima, vatrenim oružjem, strujom, veštačkim izvorom svetlosti ili hemijskim i drugim sredstvima koja ubijaju, truju ili omamljuju ribu;
 4. prekidati ili ometati migratorne puteve riba;
 5. loviti noću mladicu, lipljana i pastrmku;
 6. zatvarati, odvraćati i iscrpljivati vodu iz ribolovne vode, ako se time prouzrokuje opasnost za opstanak riba;
 7. tehnički neopravdano, ispuštati vodu iz prirodnih i veštačkih jezera i drugih akumulacija ako se time prouzrokuje opasnost za opstanak ribe;
 8. neovlašćeno poribljavanje i translokacija ribe;
 9. ometati postavljanje znakova kojima se obeležava ribarsko područje, riblje plodište, prirodno dobro, ribnjak ili ribolovna voda za ribolov pod posebnim uslovima i mestima na kojima je ribolov zabranjen, kao i vršiti prisvajanje, oštećivanje i premeštanje znakova;
 10. sprečavati spašavanje ribe i riblje mlađi, sa zemljišta koje je poplavljeno;
 11. kretanje licu bez dozvole za privredni ili rekreativni ribolov sa sredstvima i alatima za ribolov van puteva na ribarskom području, a u neposrednoj blizini ribolovne vode;
 12. držanje alata i sredstava za privredni ribolov i elektroribolov u plovnim objektima koja se nalaze na ribolovnoj vodi ili u objektima i vozilima koji se nalaze u njenoj neposrednoj blizini od strane lica koja nisu ovlašćena za obavljanje privrednog ribolova, ili ribolova u naučno-istraživačke svrhe;
 13. močiti lan, divizmu i konoplju;
 14. loviti ribu potezanjem, odnosno kačenjem udicom za telo – grabuljanjem;
 15. sprečavati ribočuvara u izvršavanju ovlašćenja propisanih članom 14. zakona;
 16. sprečavati ili ometati lica koja poseduju dozvolu za privredni ili rekreativni ribolov da na ribolovnoj vodi obavljaju isti;
 17. postavljanje ograda ili bilo kakvih prepreka kojima se sprečava pristup ribočuvara ribolovnoj vodi;
 18. upotreba alata za privredni ribolov na ribolovnoj vodi koja nije namenjena za obavljanje privrednog ribolova;
 19. zagađivati ribolovnu vodu štetnim i opasnim materijama koje mogu menjati ili pogoršavati ustaljeni kvalitet ribolovne vode i na taj način ugrožavati riblji fond;
 20. posedovanje ribe koja je ulovljena suprotno odredbama ovog zakona.